2019 Seniors Card Discount Directory

103 PROFESSIONAL SERVICES INSURANCE Insurance and Membership Services Ltd ABN 59 057 159 743 AR No. 246235 trading as COTA Insurance, arranges home, contents, ůĂŶĚůŽƌĚ͕ĐĂƌ͕ďŽĂƚĂŶĚĐĂƌĂǀĂŶΘƚƌĂŝůĞƌŝŶƐƵƌĂŶĐĞĂƐĂŶ ƵƚŚŽƌŝƐĞĚZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĂŶĚĂŐĞŶƚŽĨƚŚĞŝŶƐƵƌĞƌ ůůŝĂŶnj ƵƐƚƌĂůŝĂ/ŶƐƵƌĂŶĐĞ >ŝŵŝƚĞĚ ; ůůŝĂŶnjͿ E ϭϱ ϬϬϬ ϭϮϮ ϴϱϬ &^> ϮϯϰϳϬϴ ͘ ŽĂƚ ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ ŝƐ ŝƐƐƵĞĚ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞĚ ďLJ ůƵď DĂƌŝŶĞ >ŝŵŝƚĞĚ E ϭϮ ϬϬϳ ϱϴϴ ϯϰϳ &^> Ϯϯϲϵϭϲ ĂƐ ĂŐĞŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŶƐƵƌĞƌ ůůŝĂŶnj͘ Kd /ŶƐƵƌĂŶĐĞ ĂƌƌĂŶŐĞƐ ƚƌĂǀĞů ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ ĂƐ ĂŶ ƵƚŚŽƌŝƐĞĚ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ ; Z EŽ ϮϰϲϮϯϱͿ ŽĨ ĞƌďĞƌƵƐ ^ƉĞĐŝĂů ZŝƐŬƐ WƚLJ >ŝŵŝƚĞĚ ; ĞƌďĞƌƵƐͿ E ϴϭ ϭϭϱ ϵϯϮ ϭϳϯ͕ &^ >ŝĐĞŶĐĞ EŽ͘ ϯϬϴϰϲϭ͘ tĞ ĚŽ ŶŽƚ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂĚǀŝĐĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĂŶLJ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ ŽĨ LJŽƵƌ ŽďũĞĐƟǀĞƐ͕ ĮŶĂŶĐŝĂů ƐŝƚƵĂƟŽŶ Žƌ ŶĞĞĚƐ͘ WŽůŝĐLJ ƚĞƌŵƐ͕ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ ůŝŵŝƚƐ ĂŶĚ ĞdžĐůƵƐŝŽŶƐ ĂƉƉůLJ͘ ĞĨŽƌĞ ŵĂŬŝŶŐ Ă ĚĞĐŝƐŝŽŶ ĂďŽƵƚ ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ͕ ƉůĞĂƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ WƌŽĚƵĐƚ ŝƐĐůŽƐƵƌĞ ^ƚĂƚĞŵĞŶƚ ĂǀĂŝůĂďůĞ ďLJ ĐĂůůŝŶŐ ϭϯϬϬ ϭϯϬϬ ϱϬ͘ /Ĩ LJŽƵ ƉƵƌĐŚĂƐĞ ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ Kd /ŶƐƵƌĂŶĐĞ ƌĞĐĞŝǀĞƐ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĂƐ Ă ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ LJŽƵƌ ƉƌĞŵŝƵŵ͘ tĞ ĂůƐŽ ƌĞĐĞŝǀĞ Ă ŵĂƌŬĞƟŶŐ ĂůůŽǁĂŶĐĞ ĨƌŽŵ ůůŝĂŶnj ǁŚŝĐŚ ŝƐ Ă ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƉƌĞŵŝƵŵ ĞĂƌŶĞĚ ŽŶ ,ŽŵĞ ĂŶĚ >ĂŶĚůŽƌĚ ;ĞdžĐůƵĚŝŶŐ ŇŽŽĚͿ͕ DŽƚŽƌ ĂŶĚ ĂƌĂǀĂŶ ĂŶĚ dƌĂŝůĞƌ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂƌƌĂŶŐĞĚ ďLJ ƵƐ ǁŝƚŚ ůůŝĂŶnj ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƌĞŶĞǁĂůƐͿ͘ /Ĩ ƚŚĞ ĂŐƌĞĞĚ ƉƌĞŵŝƵŵ ƚŚƌĞƐŚŽůĚ ŝƐ ŵĞƚ͕ ǁĞ ǁŝůů ĂůƐŽ ƌĞĐĞŝǀĞ Ă ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽĮƚ ǁŚŝĐŚ ĞdžĐĞĞĚƐ ƚŚĞ ĂŐƌĞĞĚ ƉƌŽĮƚ ƚŚƌĞƐŚŽůĚ ĨŽƌ ,ŽŵĞ ĂŶĚ >ĂŶĚůŽƌĚ ;ĞdžĐůƵĚŝŶŐ ŇŽŽĚͿ͕ DŽƚŽƌ ĂŶĚ ĂƌĂǀĂŶ ĂŶĚ dƌĂŝůĞƌ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂƌƌĂŶŐĞĚ ďLJ ƵƐ ǁŝƚŚ ůůŝĂŶnj ;ĂŶĚ ĐĞƌƚĂŝŶ ƌĞŶĞǁĂůƐͿ ŝŶ ĞĂĐŚ ĐĂůĞŶĚĂƌ LJĞĂƌ͘ ƐŬ ƵƐ ĨŽƌ ŵŽƌĞ ĚĞƚĂŝůƐ ďĞĨŽƌĞ ǁĞ ƉƌŽǀŝĚĞ LJŽƵ ǁŝƚŚ ĂŶLJ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ Ύ ŝƐĐŽƵŶƚ ŽŶůLJ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌ ŶĞǁ ,ŽŵĞ͕ ŽŶƚĞŶƚƐ͕ >ĂŶĚůŽƌĚ͕ Ăƌ͕ ĂƌĂǀĂŶ Θ dƌĂŝůĞƌĂŶĚdƌĂǀĞůŝŶƐƵƌĂŶĐĞƉŽůŝĐŝĞƐƉƵƌĐŚĂƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚ Kd /ŶƐƵƌĂŶĐĞďLJĐĂůůŝŶŐϭϯϬϬϭϯϬϬϱϬ͘ ŽĂƚŝŶƐƵƌĂŶĐĞŝƐĞdžĐůƵĚĞĚĨƌŽŵƚŚŝƐ ŽīĞƌ͘ ŝƐĐŽƵŶƚ ĂƉƉůŝĞƐ ƚŽ ŶĞǁ ƉŽůŝĐŝĞƐ ŽŶůLJ ĂŶĚ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ĂƉƉůLJ ƚŽ ƌĞŶĞǁĂůƐ ŽĨ ĞdžŝƐƟŶŐ ƉŽůŝĐŝĞƐ͘ DŝŶŝŵƵŵ ƉƌĞŵŝƵŵƐ ŵĂLJ ĂƉƉůLJ͘ ŶLJ ĚŝƐĐŽƵŶƚƐͬĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ ŵĂLJ ďĞ ƐƵďũĞĐƚ ƚŽ ƌŽƵŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ŽŶůLJ ĂƉƉůLJ ƚŽ ƚŚĞ ĞdžƚĞŶƚ ĂŶLJ ŵŝŶŝŵƵŵ ƉƌĞŵŝƵŵ ŝƐ ŶŽƚ ƌĞĂĐŚĞĚ͘ /Ĩ LJŽƵ ĂƌĞ ĞůŝŐŝďůĞ ĨŽƌ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ŽŶĞ͕ ǁĞ ĂůƐŽ ĂƉƉůLJ ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞŵ ŝŶ Ă ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌĞŵŝƵŵ ;ĞdžĐůƵĚŝŶŐ ƚĂdžĞƐ ĂŶĚ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĐŚĂƌŐĞƐͿ ĂƐ ƌĞĚƵĐĞĚ ďLJ ĂŶLJ ƉƌŝŽƌ ĂƉƉůŝĞĚ ĚŝƐĐŽƵŶƚƐͬĞŶƟƚůĞŵĞŶƚƐ͘ ŝƐĐŽƵŶƚƐ ŵĂLJ ŶŽƚ ĂƉƉůLJ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌĞŵŝƵŵ ĨŽƌ ŽƉƟŽŶĂů ĐŽǀĞƌƐ͘ Call us for a quote 1300 1300 50 insurance@cota.com.au Home ͻ Contents ͻ Landlord Travel ͻ Car ͻ Boat ͻ Caravan 10% discount up to ^ ^ ϭϬϮϬϭϳ for Seniors Card holders on selected insurance products purchased by phone *

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzMw==